Wody termalne


Wody termalne

Wody termalneUrządzenia na haliFiltry wody geotermalnejKryształy soli

Na ciepło geotermiczne składa się ciepło generowane w głębi Ziemi oraz w mniejszym udziale ciepło powstałe w skorupie Ziemi, będące efektem przemian promieniowania i reakcji chemicznych. W sprzyjających warunkach tworzą się złoża energii geotermalnej, w wodach i parach, które wypełniają przestrzeń porowatą skał przepuszczalnych występujących pod przykryciem skał nieprzepuszczalnych, na głębokościach umożliwiających ich opłacalną ekonomicznie eksploatację.

Spośród niekonwencjonalnych źródeł energii, do których należą energia promieniowania słonecznego, energia wiatru, rzek i wód morskich, energia z paliw niekonwencjonalnych (biomasa, biogaz), energia jądrowa, na szczególną uwagę, zwłaszcza dla warunków polskich zasługuje energia geotermalna.
Jej praktycznie niewyczerpalne zasoby, które ponadto traktowane są jako „alternatywne” i „czyste”, gdyż proces wytwarzania tej energii nie powoduje zanieczyszczenia środowiska, pozwalają stwierdzić, że geotermia stanowi jedno z przyszłościowych źródeł energii.

Temperatura ziemi wzrasta wraz z głębokością średnio o 1 °C co 33 metry. Średnie parametry są jednak bardzo zróżnicowane. Na obszarach takich jak Islandia, Japonia, Filipiny występują wody geotermiczne o wysokich temperaturach, na niewielkich głębokościach.

Wody o temperaturach 40 – 90 °C można wykorzystywać w ciepłownictwie, rolnictwie, rekreacji, natomiast o temperaturach wyższych 120 – 150 °C do produkcji energii elektrycznej.
Ciepło z wnętrza ziemi jest wykorzystywane na wiele sposobów w wielu krajach: we Włoszech, USA, Islandii, Szwajcarii, Szwecji, Francji, jak również w Polsce.

Strumień ciepła z głębi ziemi dociera do stref przypowierzchniowych w wyniku przewodnictwa cieplnego, procesów wulkanicznych, w wynku pionowych ruchów skorupy ziemskiej i towarzyszących jej erozji, oraz głębokiego krążenia wód podziemnych.

Wartość energetyczna tego strumienia jest niewielka, ale zasoby ciepła są praktycznie niewyczerpalne.
Pojęcie energia geotermiczna obejmuje więc naturalną energię skumulowaną w ziemi, wypełniającą szczeliny i pory w skorupie ziemskiej, zawartą w wodach, w stanie ciekłym i parowym, w skałach i gruntach.
Wody geotermalne uważane są powszechnie za odnawialne źródło energii. Jednak aby można było użyć takiego sformułowania, muszą być spełnione odpowiednie warunki użytkowania wód, tzn. woda po oddaniu ciepła musi być zatłaczana z powrotem, a tempo wydobycia i obniżania temperatury zbiornika nie powinno przekraczać szybkości ponownego ogrzania się wody we wnętrzu ziemi.

Energia geotermalna w świecie używana jest w procesie produkcji energii cieplnej, energii elektrycznej, w lecznictwie, w rekreacji, ogrodnictwie, w hodowli np. ryb ciepłolubnych.

  • Ze wszystkich rodzajów nowych źródeł energii, energia geotermalna daje największe efekty ekonomiczne, choć początkowe nakłady inwestycyjne są wysokie jednakże koszty eksploatacyjne są konkurencyjne
  • ze względu przyjęte założenia redukcji emisji zanieczyszczeń, efektywność ekonomiczna źródeł geotermalnych będzie rosnąć, nawet w przypadku spadku cen paliw kopalnych
  • zaletą wykorzystania energii wody termalnej jest możliwość współpracy ze źródłem wspomagającym energię konwencjonalną
  • wodę termalną można wykorzystać w ciepłownictwie, w ogrodnictwie, w rekreacji oraz hodowli ryb
  • jest źródłem niezależnym od cen konwencjonalnych nośników energii
  • stanowi podstawę do dalszych badań nad wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Znaczenie badań nad odnawialnymi źródłami energii staje się w dzisiejszej dobie koniecznością, gdy paliwa konwencjonalne ulegają wyczerpaniu. Spółka ma bogate doświadczenia w zakresie budowy i eksploatacji podziemnych wód termalnych oraz rozwiązań w zakresie zatłaczania wody powrotnej do górotworu.

(Opracowano na podstawie :
S. Ostaficzuk, Szczególne możliwości wykorzystania ciepła ziemi w Polsce, PAN, Kraków 1996.
J. Cieśliński, J. Mikielewicz, Niekonwencjonalne źródła energii, Skrypt Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1996
Informacje własne Spółki)