Ciepło z naturyCiepłownia miejska w Pyrzycach jest praktycznie pierwszą w Europie, która na skalę przemysłową wykorzystuje ciepło termalne. Instalacja technologiczna ciepłowni w Pyrzycach zawiera szereg prototypowych rozwiązań, podporządkowujących między innymi ogrzewanie kotłami gazowymi, ogrzewaniu w wymiennikach geotermalnych, współpracujących z absorpcyjnymi pompami cieplnymi.

Po zakończeniu budowy sieci cieplnej ciepłownia została przekazana do eksploatacji w czerwcu 1997 roku link do zdj.

Jest to nowoczesny obiekt, spełniający europejskie standardy produkcji, przesyłu i dostawy energii i choć znajduje się poza granicami miasta wzbudza zainteresowanie nie tylko naukowców, studentów, ale i turystów oraz mieszkańców Pyrzyc.
Temperatura wód termalnych złoża w pobliżu Pyrzyc wynosi 64 °C, a głębokość otworów 1640 m. Głównym problemem jest duża mineralizacja wód (121 g/l, głównie NaCl), dlatego w systemie zastosowano  specjalną technologię.
W okresie letnim ciepłownia uzyskuje przychody sprzedając ciepłą wodę użytkową na potrzeby indywidualnych odbiorców, natomiast w okresie grzewczym energia cieplna jest dystrybuowana kilku przedsiębiorstwom produkcyjnym oraz mieszkańcom miasta.
Przy dodatnich temperaturach zewnętrznych produkcja pochodząca z układu geotermalnego pokrywa zapotrzebowanie odbiorców, natomiast przy spadku temperatur woda jest dogrzewana poprzez udział kotłów gazowych w procesie produkcji energii.
W procesie technologicznym woda termalna stosowana jest w obiegu zamkniętym, a po oddaniu ciepła wodzie sieciowej, co ma miejsce w wymienniku, przepływa rurociągiem do przyporządkowanych otworów zatłaczających GT-2 i GT-4, schładzając się do niższej temperatury.
Szczytowym źródłem ciepła są  4 wysokosprawne gazowe kotły kondensacyjne o łącznej mocy 40 MW. W celu zwiększenia stopnia wykorzystania energii cieplnej wody geotermalnej zastosowano dwie absorpcyjne pompy grzejne. Ciepło odebrane wodzie geotermalnej stanowi około 55% obliczeniowego zapotrzebowania miasta na ciepło.
Woda wypełniająca rurociągi ciepłownicze oraz obieg wysokotemperaturowy jest uzdatniana przy wykorzystaniu wymienników jonitowych oraz instalacji do odwróconej osmozy. Niskotemperaturowa (95/45 °C) miejska sieć ciepłownicza jest wykonana w całości z rur preizolowanych, co zapewnia niskie straty przesyłu ciepła do odbiorców. Cała sieć przesyłowa jest wyposażona w instalację alarmową, sygnalizującą powstanie i miejsce przecieku wody w wyniku nieszczelności rurociągu.
Sieć ciepłownicza o łącznej długości około 15 km doprowadza ciepłą wodę z ciepłowni geotermalnej do węzłów cieplnych poszczególnych odbiorców w mieście.
Dwufunkcyjne wymiennikowe węzły cieplne, przygotowujące ciepłą wodę do celów centralnego ogrzewania i użytkowych, umieszczono w pomieszczeniach dawnych kotłowni węglowych, wykorzystując istniejące instalacje w zasilanych budynkach.
Wszystkie węzły cieplne są wykonane w wersji energooszczędnej, pozwalającej na dokonywanie rozliczeń pomiędzy producentem ciepła a jego użytkownikami. Stały nadzór nad pracą systemu, dostosowanie parametrów wody grzejnej  sieci do zapotrzebowania ciepła u odbiorców, w dowolnym okresie, jego prawidłowy rozdział i wykorzystanie zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki energią, prowadzony jest przez komputerowy układ zdalnego nadzorowania i sterowania.